BUTUN HANAFIY MAZHABDA KALOM ILMI MOTURIDIYA NOMI BILAN TANILGAN.

BUTUN HANAFIY MAZHABDA KALOM ILMI MOTURIDIYA NOMI BILAN TANILGAN.

Imom Murtazo Zabidiy “Ithof as-sodat al-muttaqin” asarida naql qiladi [2/14]:
“Imom Abu Hanifa, Abu Yusuf, Muhammad, Zufar va Abu Hanifaning o‘g‘li Hammodlar o‘zlari ilmda peshvo bo‘la turib, muxoliflar bilan kalom ilmi bo‘yicha o‘zlariga yarasha munozara qilganlar. Shuningdek, Imom Abu Hanifa o‘z zamonida ushbu ummatning mutakallimi bo‘lgan”.
So‘ngra imom Zabidiy imom A’zamning “al-Fiqh al-akbar”, “al-Fiqh al-absat”, «al-Olim val-mutaallim», “Vasiyat”, “Usmon al-Battiga maktub” kitoblari haqida so‘z yuritadi.
“Yuqoridagilardan ma’lumki, ushbu kitoblar imomning o‘z ta’lifotlaridandir. To‘g‘ri, mazkur kitoblarda tilga olingan bu masalalarni imom o‘zining Hammod, Abu Yusuf, Abu Muti’ Hakam bin Abdulloh Balxiy va Abu Muqotil Hafs bin Muslim Samarqandiy kabi (Alloh rahmat qilsin) shogirdlariga imlo qilib bergan.
Shuningdek, ayrimlari ularni jamlagan va quyidagi bir guruh imomlar ulardan qabul qilib olgan: imomning nabirasi Ismoil bin Hammod, Muhammad bin Muqotil Roziy, Muhammad bin Samoat, Nasir bin Yahyo Balxiy, Shaddod bin Hakam va boshqalar, sanadi imom Abu Mansur Moturidiyga qadar yetib boradi”.

MANA SHU KOMIL HANAFIYLIKDIR!